واحد سازمانی
آرش مصباحی
نام کارمند :آرش نام خانوادگی:مصباحی
سمت سازمانی :کارشناس ارزیابی عملکرد سازمانی شماره تماس :