واحد سازمانی
مجتبی  جعفری
نام کارمند :مجتبی نام خانوادگی:جعفری
سمت سازمانی :کارشناس ارزیابی عملکرد سازمانی شماره تماس :