واحد سازمانی
رسول  شیخلو
نام کارمند :رسول نام خانوادگی: شیخلو
سمت سازمانی :کارشناس ارزیابی عملکرد سازمانی شماره تماس :