واحد سازمانی
سید محمد علی  اعلمی
نام کارمند :سید محمد علی نام خانوادگی:اعلمی
سمت سازمانی :رئیس اداره ارزیابی عملکرد سازمانی شماره تماس :