واحد سازمانی
یعقوب قلندری نژاد
نام کارمند :یعقوب نام خانوادگی:قلندری نژاد
سمت سازمانی :مسئول امور ارتباطات و سایت اطلاع رسانی معاونت شماره تماس :09148659388
مسئول روابط عمومی معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری تبریز
تماس الکترونیکی :
ایمیل :
نام و نام خانوادگی :
پیغام :