واحد سازمانی
جعفر سلیمانی فر
نام کارمند :جعفر نام خانوادگی:سلیمانی فر
سمت سازمانی :معاون مدیر کل دفتر نوسازی و تحول اداری شماره تماس :