واحد سازمانی
مرتضی  امام علیزاده
نام کارمند :مرتضی نام خانوادگی:امام علیزاده
سمت سازمانی :مسئول دفتر معاونت شماره تماس :