واحد سازمانی
لیلا باقرزاده
نام کارمند :لیلا نام خانوادگی:باقرزاده
سمت سازمانی :کارشناس بودجه (عمرانی) شماره تماس :04134795347

تماس الکترونیکی :
ایمیل :
نام و نام خانوادگی :
پیغام :