واحد سازمانی
نقی جعفری
نام کارمند :نقی نام خانوادگی:جعفری
سمت سازمانی :رئیس گروه آموزش شماره تماس :04134798102