واحد سازمانی
بهرام ایران نژاد
نام کارمند :بهرام نام خانوادگی:ایران نژاد
سمت سازمانی :مدیر کل دفتر نوسازی و تحول اداری شماره تماس :2104401
تماس الکترونیکی :
ایمیل :
نام و نام خانوادگی :
پیغام :