واحد سازمانی
سید حبیب شکوری
نام کارمند :سید حبیب نام خانوادگی:شکوری
سمت سازمانی :کارشناس آمار شماره تماس :2104414