واحد سازمانی
جوانشیر خیری
نام کارمند :جوانشیر نام خانوادگی:خیری
سمت سازمانی :رئیس گروه آمار و تحلیل اطلاعات شماره تماس :