واحد سازمانی
فرین سید شریفی
نام کارمند :فرین نام خانوادگی:سید شریفی
سمت سازمانی :کارشناس دفتر معاونت شماره تماس :0412104411