واحد سازمانی
مرتضی موحدنیا
نام کارمند :مرتضی نام خانوادگی:موحدنیا
سمت سازمانی :معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شماره تماس :