منوی اصلی
 
 
 
تاریخ : سه شنبه 13 آذر 1397     |     کد : 921

توسط اعضای شورای اسلامی شهر

اولین چشم انداز راهبردی شهرداری تبریز تصویب شد

به گزارش روابط عمومی معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی، اولین چشم انداز راهبردی شهرداری تبریز برای افق ۱۲ سال آتی با ۸ چشم انداز، ۳۶ راهبرد و ۱۵۲ سیاست اجرایی با اکثریت آرا در شورای اسلامی کلانشهر تبریز تصویب شد.

به گزارش روابط عمومی معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی، اولین چشم انداز راهبردی شهرداری تبریز برای افق ۱۲ سال آتی با ۸ چشم انداز، ۳۶ راهبرد و ۱۵۲ سیاست اجرایی با اکثریت آرا در شورای اسلامی کلانشهر تبریز تصویب شد.
 


بهبودیان مالی