منوی اصلی
 
 
 
تاریخ : چهارشنبه 2 آبان 1397     |     کد : 875

کارشناسان معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری تبریز ؛

مستندات عملکرد امور فرهنگی و اجتماعی شهرداری منطقه 3 را بررسی کردند

برای اجرای طرح جامع ارزیابی عملکرد مناطق 10 گانه شهرداری ، کارشناسان معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری تبریز با حضور در شهرداری منطقه 3 فعالیت شهرداری منطقه در حوزه امور فرهنگی و اجتماعی را مورد بررسی و ارزیابی خویش قرار دادند.

به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه3 تبریز ؛ کارشناسان معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری تبریز برای اجرای طرح جامع ارزیابی عملکرد مناطق 10 گانه شهرداری تبریز ، با حضور در شهرداری منطقه 3 فعالیت حوزه امور فرهنگی و اجتماعی شهرداری منطقه را مورد بررسی خویش قرار دادند

مستندات عملکرد 6 ماهه اول سال جاری امور فرهنگی و اجتماعی منطقه توسطکارشناسان معاونت برنامه ریزی و توسعه انسانی به دقت مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت.
 

طرح جامع ارزیابی عملکرد مناطق 10 گانه شهرداری تبریز با هدف شناسایی نقاط قوت و ضعف ، ارتقای سطح پاسخگویی ، افزایش توانمندی مناطق ، بهبود تخصیص منابع و ... اجرا می شود .
در این نشست کارشناسی ، مسئول امور فرهنگی و اجتماعی مستندات و ریز فعالیت 8 مجتمع و مرکز فرهنگی و هنری و کتابخانه تحت اختیار شهرداری منطقه 3 را برای حضار ارائه و تشریح نمود

 

کارشناسان در اجرای طرح جامع ارزیابی عملکرد در مناطق 10گانه شهرداری تبریز ، فعالیت تمامی حوزه ها ، معاونت ها و واحدهای شهرداری مناطق را مطابق شاخص هایی همچون رضایت مندی ذی شهروندان ، تحقق بودجه و اجرای برنامه های مدون شده ، استقرار نظام های نوین مدیریتی ، نگهداری و توسعه فضای سبز ، پسماند شهری و بازیافت آن ، زیباسازی و مبلمان شهری و فعالیت های عمرانی ... بررسی خواهند نمود .


الناز