منوی اصلی
 
 
 
تاریخ : شنبه 12 مهر 1399     |     کد : 1212

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهردار تبریز

نسخه الکترونیکی چهارمین شماره فصلنامه آموزشی و پژوهشی شهرداری تبریز منتشر شد

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهردار تبریز از انتشار چهارمین شماره فصلنامه آموزشی و پژوهشی شهرداری تبریز خبر داد.

مرتض موحد نیا با تاکید بر اهمیت افزایش توان مطالعاتی و پژو هشی شهردار تبریز گفت: به همت گروه مطالعات و پژوهش این معاونت چهارمین شماره فصلنامه آموزشی، اطلاع رسانی و پژوهشی " تبریز پژوه" شهرداری تبریز منتشر شد.
 
وی افزود: چهارمین شماره فصلنامه آموزشی، اطلاع رسانی و پژوهشی" تبریز پژوه" بارویکرد سلامت و بهداشت شهری منتشر شد.

شماره چهارم / سال دوم/ تابستان 99

/Uploads/User/1276/files/%d8%aa%d8%a8%d8%b1%db%8c%d8%b2%20%d9%be%da%98%d9%88%d9%87-%d8%b4%d9%85%d8%a7%d8%b1%d9%87%204.pdf


PDF چاپ چاپ