منوی اصلی
 
 سومین همایش بین المللی فرصت های سرمایه گذاری آذربایجانشرقی، چهارم و پنجم تیرماه1390

 
تاریخ : يکشنبه 16 آبان 1389     |     کد : 12

شرح وظایف مدیریت آموزش،تشکیلات و بهبود روشها

- نظارت بر تهیه نمودار و تشکیلات سازمانی شهرداری و سازمانهای وابسته و ایجاد یک سازمان اداری پویا و به روز و تهیه شرح وظایف پستهای پیشنهادی سازمانی با هماهنگی واحدهای ذیربط. ...

- نظارت بر تهیه نمودار و تشکیلات سازمانی شهرداری و سازمانهای وابسته و ایجاد یک سازمان اداری پویا و به روز و تهیه شرح وظایف پستهای پیشنهادی سازمانی با هماهنگی واحدهای ذیربط.
- تهیه دستورالعملهای آموزشی و کارآموزی کارکنان شاغل جهت آشنائی بیشتر با وظایف، قوانین و ضوابط مورد عمل.
- تهیه و ابلاغ بخشنامه ها و دستورالعملهای لازم جهت بهبود روشها و گردش کار واحدهای تابعه و ایجاد هماهنگی و وحدت عمل.
- ارائه طرحهای اجرایی در زمینه بهبود سیستمها و روشهای گردش کار به واحدهای تابعه شهرداری و سازمانهای وابسته.
- نظارت و بررسی نحوه گردش کار هریک از واحدهای شهرداری به منظور جلوگیری از دوباره کاری و تجدیدنظر در سیستم و روشهای انجام کار در جهت بهبود و بالندگی سازمان.
- انجام مطالعات لازم در مواردی از قبیل تشکیلات و روشها، آموزش، طبقه بندی مشاغل و تهیه پیشنهادات لازم جهت ارسال به مراجع ذیربط.
- نظارت بر تهیه مجموعه هدف، وظایف و پستهای سازمانی شهرداری متناسب با حجم کار واحدهای سازمانی شهرداری و بودجه و اعتبارات.
- برقراری ارتباط و هماهنگی با کلیه مؤسسات آموزشی موجود در استان و کشور جهت تنظیم برنامه آموزشی کارکنان.
- تهیه و تنظیم نظام اداری مبنی بر تکریم ارباب رجوع بر اساس سیستم اطلاع رسانی منسجم و پویا.
- نظارت بر حسن اجرای طرحهای آموزشی مختلف در ستاد، مناطق یا سازمانها و واحدهای تابعه شهرداری.
- انجام سایر وظایف محوله طبق دستور مافوق.


PDF چاپ چاپ