منوی اصلی
 
 
 
 معرفی معاونت
کلمه کلیدی
:
از
calendar
تا
calendar
جستجو

شرح وظایف مدیریت آموزش،تشکیلات و بهبود روشها

شرح وظایف مدیریت آموزش،تشکیلات و بهبود روشها - نظارت بر تهیه نمودار و تشکیلات سازمانی شهرداری و سازمانهای وابسته و ایجاد یک سازمان اداری پویا و به روز و تهیه شرح وظایف پستهای پیشنهادی سازمانی با هماهنگی واحدهای ذیربط. ...
يکشنبه 16 آبان 1389

شرح وظایف مدیریت آمار و تحلیل اطلاعات

شرح وظایف مدیریت آمار و تحلیل اطلاعات - ایجاد بانک اطلاعاتی آماری جامع، به روز و کارآمد شهرداری و سازمانهای وابسته. ...
يکشنبه 16 آبان 1389

شرح وظایف مدیریت پژوهش و مطالعات

شرح وظایف مدیریت پژوهش و مطالعات - برنامه ریزی، هدایت، سیاستگذاری و تعیین محورهای مطالعاتی و اقتصادی در مجموعه شهرداری شهر ...
يکشنبه 16 آبان 1389

شرح وظایف مدیریت برنامه و بودجه

شرح وظایف مدیریت برنامه و بودجه - نظارت کلی بر تهیه و تنظیم بودجه،متمم بودجه، اصلاح بودجه و تفریغ بودجه و نظایر آن با توجه به آیین نامه های شهرداریها و دستورالعملهای صادره. ...
يکشنبه 16 آبان 1389

شرح وظایف معاونت برنامه ریزی و توسعه

شرح وظایف معاونت برنامه ریزی و توسعه شرح وظایف معاونت برنامه ریزی و توسعه
يکشنبه 25 مهر 1389