منوی اصلی
 
 
 
  واحد سازمانی
نام و نام خانوادگی
 • معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی ( مرتضی موحدنیا )
  • مسئول دفتر معاونت ( )
  • کارشناس دفتر معاونت ( فرین سید شریفی )
  • رئیس گروه مطالعات و پژوهش ( رقیه طیار )
  • مدیر کل دفتر برنامه و بودجه ( محمد علی مولاخواه )
  • مدیر کل دفتر نوسازی و تحول اداری ( سید محمد ثابتی )
   • معاون مدیر کل دفتر نوسازی و تحول اداری ( )
   • کارشناس خدمات اداری ( )
   • رئیس گروه آموزش ( نقی جعفری )
   • رئیس اداره ارزیابی عملکرد سازمانی ( )
    • کارشناس ارزیابی عملکرد سازمانی ( )
   • رئیس گروه بهبود روش ها ( وحید سعید نهایی )
    • کارشناس تحلیل سیستم و اصلاح فرآیندها ( سعید حسنی )
    • کارشناس بهبود روش ها ( )
    • کارشناس برنامه ریزی شهری ( )
    • کارشناس تحول اداری ( )
    • کارشناس نظام پیشنهادها ( فرزاد نظیری )
  • مدیر کل سرمایه انسانی ( کریم فیضی )
   • معاون مدیر کل سرمایه انسانی ( علیرضا آذین مهر )
   • کارشناس خدمات اداری ( )
   • رئیس اداره منابع انسانی ( سعید رضازاده )
    • کارشناس منابع انسانی ( )
    • متصدی امور دفتری و بایگانی ( )
   • رئیس اداره رفاه ( )
    • کارشناس بیمه درمانی ( )
    • کارشناس صندوق ذخیره کارکنان و بازنشستگان ( )
    • کارشناس مالی ( )
    • کارشناس رفاه ( )
    • کارشناس رفاه ( )
   • مسئول امور نقلیه ( )
    • کارشناس ترابری ( )
   • مسئول امور مطالعات منابع انسانی ( )
    • کارشناس برنامه ریزی منابع انسانی ( )
   • مسئول امور ایمنی، بهداشت و حفاظت کارکنان ( )
    • کارشناس ایمنی و بهداشت حرفه ای ( )
   • مسئول امور ارزشیابی کارکنان ( )
    • کارشناس ارزشیابی کارکنان ( )