منوی اصلی
 
 
 
تاریخ : يکشنبه 11 آبان 1393     |     کد : 380

اهمیت تغییر رویکرد بودجه ریزی سنتی به بودجه ریزی بر اساس شاخص ها و برنامه ها

عنصر اصلی در کلیه نظام های بودجه ریزی مفهوم  برنامه است و رویکرد برنامه ای به بودجه ریزی یک رویکرد دائمی است و از نظر مجریان بودجه باعث ایجاد ارزش افزوده می گردد. از اینرو برنامه شامل گروهی از فعالیت ها و پروژه هایی است که بصورت مناسب و معنا داری با یکدیگر یکپارچه شده اند و دارای حداقل یک ویژگی واحد بوده و با استفاده از منابع در دستیابی به یک هدف مشخص نقش دارند.

نگرش کوتاه مدت، ماهیت افزایشی، تاکید بر ورودی ها بجای خروجی برنامه ها، جزئیات بیش از حد که باعث ابهام و دشواری است از کاستی های بودجه ریزی سنتی است. در مقابل با فراهم ساختن ساختار برنامه ای در چارچوب استراتژیک، پاسخگویی، بهبود کارآیی و اثر بخشی فعالیت ها و ارائه کالا و خدمات از ویژگی های بودجه ریزی بر اساس برنامه است.

البته این روش دارای الزامات یک نظام جامع ارزیابی عملکرد در قالب شاخص ها و برنامه ها است و با تعریف دقیق و روشن چگونگی ارزیابی عملکرد و برطرف ساختن برخی موضوعات فنی و تخصصی در طراحی و بکارگیری شاخص های عملکرد برقراری ارتباط بین اطلاعات عملکردی و تصمیمات مربوط به تخصیص منابع به عبارت دیگر استقرار یک نظام مدیریت عملکرد نظام مند است در نتیجه وابستگی زیادی به اهداف نظام مدیریت بودجه دارد. در نظام مدیریت بودجه سنتی عملکرد  با شاخص های کنترل منابع، تبعیت تام از قانون بودجه و اعتبارات بودجه ای و فصول هزینه ای تعریف می شود. اما در نظام مدیریت بودجه نتیجه(پیامد) محور عملکرد با شاخص های اثر بخشی خروجی ها تعریف می شود. شفاف سازی اهداف برنامه ها و در نتیجه تعریف بهتر نحوه ارزیابی عملکرد برنامه ها، برقراری یک پیوند قوی بین ورودی های فرآیند و نظارت بر دستیابی به پیامدها، برقراری پیوند بین اطلاعات عملکردی و تصمیمات مربوط به تخصیص منابع، ارائه اطلاعات در مورد عملکرد برنامه ریزی شده (درقالب اسناد بودجه) و عملکرد واقعی (درقالب گزارشات سالانه)بصورت مستمر، ایجاد عناصر انگیزشی برای مدیران بمنظور استفاده از شاخص های عملکرد در اتخاذ تصمیمات مدیریتی و طراحی و توسعه نظام نظارت بر مدیریت برنامه ها گام های اساسی استقرار نظام بودجه ریزی بر اساس شاخص ها و برنامه ها است.

با استقرار نظام بودجه ریزی بر اساس شاخص ها و برنامه ها تطبیق هزینه ها با فعالیت ها، ارزیابی عملکرد فعالیت ها و تدوین استاندارد های عملکرد و مقایسه هزینه ها و عملکرد با استانداردها تحقق می یابد.


PDF چاپ چاپ