منوی اصلی
 
 تصویر آمارنامه
 
تاریخ : يکشنبه 16 آبان 1389     |     کد : 9

شرح وظایف مدیریت برنامه و بودجه

- نظارت کلی بر تهیه و تنظیم بودجه،متمم بودجه، اصلاح بودجه و تفریغ بودجه و نظایر آن با توجه به آیین نامه های شهرداریها و دستورالعملهای صادره. ...

- نظارت کلی بر تهیه و تنظیم بودجه،متمم بودجه، اصلاح بودجه و تفریغ بودجه و نظایر آن با توجه به آیین نامه های شهرداریها و دستورالعملهای صادره.
- نظارت بر انجام بررسیهای مربوطه به برآورد محلی منابع درآمد بالقوه و بالفعل شهرداری و پیشنهاد نحوه تخصیص آنها به فعالیتهای مختلف.
- طراحی و ترسیم برنامه های کلی شهرداری اعم از عمرانی، شهرسازی، اداری- مالی.
- برنامه ریزی به منظورتهیه و تدوین طرح چشم انداز توسعه بر اساس محورهای استراتژیک.
- همکاری با معاونتهای مختلف امور شهرداری در زمینه تهیه برنامه های کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت مربوط به هر حوزه.
- برنامه ریزی در زمینه های مختلف امور شهرداری (مهندسی ارزش) با استفاده از آمار و اطلاعات.
- انجام سایر وظایف محوله طبق دستور مافوق.
 


PDF چاپ چاپ