منوی اصلی
 
 فراخوان ایده پژوهشی
 
تاریخ : يکشنبه 16 آبان 1389     |     کد : 10

شرح وظایف مدیریت پژوهش و مطالعات

- برنامه ریزی، هدایت، سیاستگذاری و تعیین محورهای مطالعاتی و اقتصادی در مجموعه شهرداری شهر ...

- برنامه ریزی، هدایت، سیاستگذاری و تعیین محورهای مطالعاتی و اقتصادی در مجموعه شهرداری شهر.
- انجام مطالعات و تحقیقات لازم در راستای وظایف و مأموریتهای شهرداری با هدف تأمین رفاه و آسایش بیشتر و بهتر برای شهروندان متناسب با شرایط جغرافیایی و اجتماعی به مقامات مافوق.
- انجام مطالعات و بررسی اثرات اقتصادی طرحها و پروژه های عمرانی در شهر.
- تهیه گزارشات در مورد مشکلات موجود در ارائه راه حلهای مناسب در چارچوب اهداف پیش بینی شده.
- مطالعات تطبیقی قوانین و مقررات موجود در بررسی مشکلات و راه حلها و ارائه راهکارها و پیشنهادات اصلاحی برای رفع مشکلات اجرایی.
- انجام مطالعات لازم به منظور ایجاد و برقراری روشهای مفید و مؤثر به منظور انجام فعالیتهای شهرداری.
- سرپرستی پروژه های تحقیقاتی و مطالعاتی و پژوهشی شهری.
- انجام طرحهای میدانی و پژوهشی در مسائل شهری، مدیریت شهری، نظام اداری و پرسنلی شهرداری، نظام مالی و زمینه های افزایش درآمد بهبود عبور و مرور، ایجاد تعادلهای جمعیتی، بالا بردن ضریب ایمنی شهر در مقابل حوادث غیرمترقبه و روشهای ارتقاء کیفیت فنی ساخت و سازهای شهری، شناخت ریشه های آفات جامعه شهری و ایجاد زمینه های مبارزه اصلاح و ایمن ساختن جامعه در مقابل آنها.
- نظارت بر انجام بررسی های مربوط به برآورد کلیه منابع درآمد بالقوه و بالفعل شهرداری و پیشنهاد نحوه تخصیص آنها به فعالیتهای مختلف.
- طراحی و ترسیم برنامه های کلی شهرداری اعم از عمرانی، شهرسازی، اداری- مالی و ...
- انجام سایر وظایف محوله طبق دستور مافوق.


PDF چاپ چاپ