منوی اصلی
 
 
 
تاریخ : چهارشنبه 17 آذر 1389     |     کد : 78

تبریز ،تنها شهر سالم کشور

تبریز ، تنها شهر سالم کشور

تحلیل و شاخصهای جهانی شهر سالم و ....

انتخاب تبریز توسط سازمان بهداشت جهانی به عنوان نخستین و تنها شهر سالم کشور از یک هزار شهر انتخابی سطح جهان در سال 1389 بهانه ای شد برای نگارش این مطلب تا با تحلیل و ارائه شاخصهای شهر سالم، با برنامه ریزی برای تداوم این انتخاب، چرا که حفظ این رتبه بسیار سخت تر از رسیدن به آن است، امید است که با همکاری تمامی نهادها و ارگانهای مرتبط و همچنین مردم این رتبه در سالهای آتی نیز حفظ شود.

تحلیل موضوع:
مفهوم شهرهای سالم عمدتاً از رهنمودها و توصیه های سازمان بهداشت جهانی (WHO) نشأت جهانی می گیرد.
در عین حال متعاقباً بسیاری دیگر از افراد، مؤسسات و شبکه های اجتماعی – بهداشتی در تقویت و تداوم آن نقش داشته اند.جنبش شهرهای سالم گرچه بدواً در جوامع صنعتی آغاز گردید، لیکن بتدریج کشورهای رو به توسعه نیز از آن استقبال کردند.منظور از « جنبش شهرهای سالم » ایجاد یک نوع رابطه بین شرایط زندگی شهری و بهداشت است و آن خود در برگیرنده روابط زیر است:

• شهرها زمینه ساز توسعه استراتژیهایی هستند که از آن طریق بهداشت را می توان ارتقاء داد و روابط و کنشهای انسانی را بهبود بخشید.
• شهرها دارای ظرفیت بی نظیری هستند و از آن طریق است که انسانهای سالم و مولد را می توان به وجود آورد، یعنی با توجه به ارزشهای موجود در جامعه و اصلاح وترمیم آنها، شهرهای سالم را می توان پایه گذاری کرد. شهر سالم نیز خود ظرفیتهای انسانی را تقویت می نماید.

موضوع ایجاد سلامت و امنیت درون منطقه شهری از قرن نوزدهم مورد بحث و مناظره بسیاری از علما و اندیشمندان بوده  است ، نقاطی که زودتر شاهد رشد اقتصادی ، پایه  گذاری  شده  توسط جریان صنعتی شدن بوده اند.ضرورت پاسخگویی به مسائل بهداشتی به دنبال توسعه شهر نشینی، زمینه تقویت تفکر شهرهای سالم را هرچه بیشتر تحکیم و تسریع کرده اند.عرضه ناکافی خدمات بهداشتی، مسائل ناشی از جمع آوری مواد زاید، کنترل آلودگی،تأمین مسکن و .....از جمله  مواردی  به  حساب  می آیند که  به  دنبال  رشد  شهرنشینی  ظاهر شده اند و همگی ضرورت  تفکر و  پیدا  کردن  راهکارهای  مناسب  در خصوص  شهرهای  سالم  را  فراهم آورده اند.
طی نیم قرن اخیر تلاشهای فراوانی مبنی بر ایجاد سلامت جسمی، اجتماعی و روحی در نقاط شهری به عمل آمده است؛ یعنی شرایطی که در آنها تنها از بین بردن بیماریها منظور نباشد، بلکه سلامت به معنای عام آن و با عطف به موارد فوق تحقق یابد.به دنبال کنفرانس بین المللی«آلما تا» به سرپرستی سازمان بهداشت جهانی در سال 1978، و بر اساس اعلامیه آن کنفرانس، نسبت به پیشگیری از بیماری ها در نقاط شهری، همراه با فراهم کردن منابع آب و بهداشت در حد کافی برای شهروندان تصریح شده است.همینطور، این نقطه نظر بیان شده است که در صورت ایجاد شهرهای سالم، با  ابزارهای  غیر دارویی  و شیمیایی  به  سلامت  مطلوب  می توان دست یافت.
از سوی دیگر بدنبال کنفرانس 1986 آتاوای کانادا، شهرهای سالم در سر تا سر دنیا شکل گرفت، و اینگونه شهرها چنین تعریف شد، که شهریست پیوسته برای بهبود محیط طبیعی و اجتماعی خویش می کوشد و شهروندان نیز با مشارکت جمعی و حمایت از یکدیگر طوری منابع اجتماعی موجود را در اختیار می گیرند تا موجب عزت جامعه و ترقی زندگی افراد گردند.سازمان بهداشت جهانی اصول 11 گانه زیر را برای یک شهر سالم در نظر گرفته است:

1- تأمین نیازهای اساسی شهروندان (غذا، آب، پناهگاه، درآمد، امنیت و شغل).
2- محیط شهری پاکیزه و مطمئن برای تمام افراد همراه با مسکن با کیفیت.
3- اکوسیستم شهری که نه تنها در زمان حال از ثبات برخوردار باشد بلکه در درازمدت نیز وضعیت پایداری داشته باشد.
4- برخورداری از یک اقتصاد شهری متنوع و شکوفا.
5- اجتماعی که در آن قویاً حس حمایت از یکدیگر بر احساس منافع شخصی غلبه داشته باشد.
6- جامعه ای که در آن افراد در تصمیم گیریهای مربوط به زندگی، سلامت و رفاه خویش حداکثر مشارکت را دارند.
7- تشویق و ترغیب شهروندان در توجه به گذشته و فرهنگ خویش و نیز ارتباط با دیگر گروههای ساکن در شهر.
8- تلاش در دستیابی و استفاده از تجربیات گوناگون در زمینه امکانات ارتباطی موجود و روابط متقابل با دیگر جوامع.
9- رسیدن به شکلی از زندگی شهری که در آن شرایط حداکثر سازگاری وجود داشته باشد.
10- دستیابی به بالاترین سطح بهداشت عمومی و نیز فراهم بودن مراقبتهای بهداشتی برای همه شهروندان.
11- نائل شدن به حداکثر وضعیت سلامت و بهداشت (عوامل مثبت سلامت در بالاترین سطح و بروز بیماریها در حداقل).

در هر حال موفقیت و حفظ رتبه سالم ترین شهر کشور در سالهای آینده در گرو همکاری همه جانبه بین دستگاهها و سازمانهای مختلف به طور همزمان وپیوسته است، مؤسسات و نهادهایی چون سازمان بهزیستی، آموزش و پرورش، بهداشت و درمان، مراکز علمی و فرهنگی، دانشگاهها، سازمان مسکن و شهرسازی، شهرداریها و... از جمله مراکزی هستند که با اتفاق نظر و همکاری گسترده بین آنها، اهداف مربوط به شهرهای سالم قابل تحقق می باشد.
از آنجا که یکی از اهداف عمده مدیریت توسعه پایدار در نواحی شهری سالم سازی این نقاط به جهات مختلف است پیش گرفتن پروژه شهرهای سالم به ویژه در نقاطی چون تبریز که امکانات زیربنایی آن را مشتمل بر سابقه علمی، صنعتی، دانشگاهی، کادر متخصص و...دارا می باشد بسیار ضروری و حیاتی است.پیش گرفتن پروژه شهر سالم، مهار و کنترل شهر به لحاظ مهاجرت، رشد جمعیت، پیش گیری از رشد فضایی شهر و ....موفقیت اقتصادی و اجتماعی شهر را هر چه بیشتر تضمین می نماید.همینطور، یکی از شروط دستیابی به شهر سالم، آینده نگری و پیش بینی شهر در ابعاد مختلف و در دوره های زمان بندی شده در آینده است که می بایست لحاظ گردد.
تحقق شهرهای سالم خود ضمن ایجاد محیط زیست سالم، کارایی چرخه اقتصادی را نیز بالا می برد، کیفیت زندگی بهبود می یابد و در نتیجه از پتانسیل ها و توانایی های افراد در حد مطلوب آن استفاده می گردد.
با از میان برداشتن شرایط ناهنجار طی این فرآیند، نظم اجتماعی و توسعه اقتصادی در جامعه مورد نظر حاصل می آید.نهایت اینکه در شهرهای سالم، یکپارچگی و مشارکت بین نهادهای مختلف خود به عنوان یک هنجار جدید ظاهر می گردد.
 
مدیران محترم ارشد شهر علی الخصوص شهرداری ارزشمند شهر تبریز می توانند با حفظ کردن عنوان شهر سالم برای شهر تبریز آن را محور جذابیت برای کهن شهر تبریز قرار دهند و از این طریق نسبت به جذب سرمایه های گوناگون انسانی و مالی اقدام کنند. توسعه گردشگری با تعریف پروژه های ویژه فضای سبز و احداث پارکهای مدرن تفریحی و (البته سبز) و نیز توسعه و تعریف تفریحات سالم مثل اسکی ، طبیعت گردی ، اسب سواری و... برنامه ریزی برای توسعه همه جانبه در محورهای شهر سالم گامهای بزرگی را بردارند.


PDF چاپ چاپ