منوی اصلی
 
 
 
تاریخ : سه شنبه 11 مهر 1396     |     کد : 787

طراحی الگوی توسعه فرهنگی با تاکید بر بهره مندی از فناوریهای نوین ارتباطی در کلانشهر تبریز

طراحی الگوی توسعه فرهنگی با تاکید بر بهره مندی از فناوریهای نوین ارتباطی در کلانشهر تبریز

پژوهش حاضر به دنبال طراحي الگوي توسعه فرهنگي با بهره مندي از فناوري هاي نوین ارتباطي در كلانشهر تبريز در سال 1393 مي باشد. با توجه به تعیین ارزشهای اساسی نظام جمهوری اسلامی و مؤلفه های متناسب با آن در بند «الف» ماده 162 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور؛ سه حوزه 1- تغییرات فکری و بینشی و رفتاری 2- مصرف کالاها و خدمات فرهنگی 3- تجهیزات لازم برای ارتقاء نیروی انسانی؛ در این پژوهش سه متغیر فوق به عنوان مؤلفه های توسعه فرهنگی با بهره مندی از فناوری های نوین ارتباطی بدین عناوین1- نقش فناوری های نوین ارتباطی در بینش رفتاری شهروندان 2- نقش فناوری های نوین ارتباطی در تغییر کاربری کالاهای فرهنگی 3- نقش فناوری های نوین ارتباطی در بالا بردن سواد اطلاعاتی شهروندان تعیین شدند که با توجه به نظریه های مرتبط با هر یک از این سه مؤلفه؛ چارچوب نظری تحقیق تعیین گردید. جامعه آماري در این پژوهش شامل دو جامعه مجزا بود.جامعه آماری اول شامل نخبگان و مسئولين صنعت فرهنگ (دارای مدارج دانشگاهی و علمی- پژوهشی و دارندگان سمتهای مدیریتی در این صنعت ) در شهر تبريز مي باشد كه به صورت تصادفي مطبق در سازمانها و دانشگاهها100 نفر از ایشان جهت تعيين مؤلفه هاي توسعه فرهنگي با بهره مندي از فناوري هاي نوین ارتباطي و طراحي الگو مورد مطالعه قرار گرفتند. همچنين جامعه آماري دوم؛ مربوط به شهروندان تبریزی بودند؛ براي تعیین وضعيت موجود و اولويت بندي مؤلفه ها و تعيين نقاط قوت و ضعف هر یک از متغیرها و مؤلفه های آنها مي باشد كه به روش تصادفي نسبتي طبقه اي از بين زنان و مردان 400نفر در تحقيق شركت نمودند. جهت سنجش اعتبار پرسشنامه از تحليل عاملي استفاده شد كه براي هر سه متغير مؤلفه هايي تعيين و پس از عامل بندي؛ الگوي مورد نظر طراحي شد.

جهت سنجش پايايي پرسشنامه نيز از آلفاي كرون باخ استفاده شد كه همه متغيرها مورد تاييد قرار گرفتند. نتايج حاصل با استفاده از نرم افزار spss وamos نشان داد : سه متغير بينش رفتاري شهروندان با مؤلفه های (میزان مشارکت شهروندان- تغییر کاربری- تغییر در آموزش و خدمات رسانی به شهروندان- تغییر در رعایت شئونات اسلامی و قانونی شهروندان- میزان اعتماد اجتماعی شهروندان- میزان تولید علم و خدمات رسانی به شهروندان)، تغيير كاربري كالاهاي فرهنگي شهروندان با مؤلفه های (تولید کالاهای فرهنگی متناسب با سواد اطلاعاتی- ارتقای فرهنگ دیجیتالی- بستر سازی افزایش آگاهی در استفاده از فناوری ها- تلاش در یکسان سازی فرهنگی شهروندان) و بالا بردن سواد اطلاعاتي شهروندان با مؤلفه های (تبلیغات در فضای مجازی- توسعه مهارت های فناوری شهروندان- برگزاری دوره های آموزشی در سطح شهر- تعامل علمی شهروندان با دیگر کاربران در فضای مجازی) از فناوري هاي نوین ارتباطي تاثير پذيرفته اند كه طبق مدل معادلات ساختاري انجام شده تمامي مؤلفه هاي برازش داراي نمره مورد تاييد مي باشند و در واقع مدل و الگوي طراحي شده داراي برازش قابل قبولي مي باشد. وضعيت موجود سه متغير توسعه فرهنگي با بهره مندي از فناوري هاي نوین ارتباطي كه شامل نقش فناوري هاي نوین ارتباطي در بينش رفتاري شهروندان، تغيير كاربري كالاهاي فرهنگي شهروندان و بالا بردن سواد اطلاعاتي با استفاده از آزمونt تك نمونه اي؛ موجب تغيير در كاربري آنها در بين شهروندان شده است. همچنين طبق اولويت بندي انجام شده مؤلفه هاي تغيير در آموزش و خدمات رساني به شهروندان و بسترسازي افزايش آگاهي در استفاده از فناوري ها و تلاش در يكسان سازي فرهنگي شهروندان از همه بيشتر و مؤلفه هاي تغيير كاربري از روشهاي سنتي به جديد و تعامل علمي شهروندان با ساير كاربران در فضاي مجازي از همه كمتر در بين شهروندان از فناوري ها تاثير پذيرفته است. در نتیجه پیشنهاد می شود که فضا ها و امکانات فرهنگی در تمامی مناطق10گانه کلانشهر تبریز و برای نوجوانان و جوانان این مناطق به صورت متوازن توزیع گردد و با اعمال نظر و مدیریت مناسب مسئولین؛ رفتارهای فرهنگی ناشی از ظهور فضاهای مجازی در بین جوانان را همراهی و در عین حال کنترل نموده و به این تعاملات وجهه قانونی قائل شوند. كليد وا‍ژه: توسعه، توسعه فرهنگی، فناوری های نوین ارتباطی.


بهبودیان مالی