منوی اصلی
 
 
 
تاریخ : سه شنبه 28 شهريور 1396     |     کد : 785

تحلیل و ارزیابی فضایی تفرجگاه های شهری (نمونه موردی: منطقه 5 تبریز)

تحلیل و ارزیابی فضایی تفرجگاه های شهری (نمونه موردی: منطقه 5 تبریز)

رشد سريع جمعيت، وبه موازات آن گسترش غيرقابل كنترل شهرها،افزايش بدون منطق قيمت زمين،آلودگي هوا وخاك،موجوديت فضاي سبزشهري را تهديد مي كند.ازسوي ديگر،نياز جامعه وآگاهي به لزوم تماس بافضاهاي سبز طبيعي وشبه طبيعي افزايش يافته است.ازاين رو چه پاركهاي شهري،وچه فضاهاي سبزنزديك به شهرها تحت فشار شديد جمعيتي قرار دارند.در ایران نیز رشد شتابان شهرنشینی در چهار دهه گذشته به گونه ای صورت پذیرفته که متناسب با آن تجهیز فضاهای شهری و توسعه زیرساخت ها نبوده و عملاً مشاغل مولد مورد نیاز ایجاد نشده است. عمده ترین اثر رشد شهرنشینی و رشد سریع شهرها، به خصوص مادرشهرها در هم ریزی نظام توزیع خدمات و نارسایی سیستم خدماتی است که بدون استثناء در تمامی شهرهای ایران مشاهده می شود. تبریز نیز به عنوان یک کلانشهر با این مشکل روبرو بوده و به تناسب شدت گیری شتاب توسعه کالبدی شهر و افزایش جمعیت، از نقطه نظر خدمات مختلف شهری دچار کمبود و نارسایی گردیده است. پژوهش حاضر از نظر هدف جز تحقیقات کاربردی و از نظر روش جز تحقیقات توصیفی است .فرایند کار در یک ساختار پنج مرحله تعریف شده که در فرآیند کار از مدل تحلیل سلسله مراتبی و سیستم اطلاعات جغرافیایی جهت انتخاب بهترین مکان ها در سطح منطقه 5 شهر تبریز جهت احداث تفرجگاه های شهری استفاده می شود .نتایج تحقیق نشان می دهد پراکنش تفرجگاه های شهری در این منطقه منطقی و بر اساس نیاز و مشخصات منطقه نیست و جهت رفع این مشکل مکان ها و سطوح بهینه پیشنهاد شد .

واژگان کلیدی: تفرجگاه های شهری،منطقه 5 شهر تبریز،مدل تحلیل سلسله مراتبی،سیستم اطلاعات جغرافیایی


بهبودیان مالی