منوی اصلی
 
 
 
تاریخ : دوشنبه 27 شهريور 1396     |     کد : 783

ارزیابی تطبیقی افزایش الگوهای تراکم ساختمانی و سطح کارآمدی شبکه معابر شهری در نواحی مادر شهری ایران(مطالعه موردی منطقه 4 تبریز)

ارزیابی تطبیقی افزایش الگوهای تراکم ساختمانی و سطح کارآمدی شبکه معابر شهری در نواحی مادر شهری ایران(مطالعه موردی منطقه 4 تبریز)

یکی از موضوعاتی که بیشتر شهرها، بویژه شهرهای بزرگ جهان با آن مواجه هستند موضوع افزایش تراکم بویژه تراکم ساختمانی می‌باشد. که با توجه به مشکلات جدی که رشد سریع و گسترش افقی شهرها در دهه‌های اخیر تقریبا تمامی کشورهای جهان، اعم از توسعه یافته و در حال توسعه را با آن مواجه ساخته است.تراكم شهری به عنوان راهكاری برای پایداری شهری، هر چند مورد توافق جمیع صاحب نظران مسائل شهری می باشد، اما به سبب پیچیدگی آن، روی میزان فشردگییا گستردگی، و یا به عبارت دیگر، نوع تراكم، اتفاق نظر وجود ندارد. آنچه این پژوهش در پی آن است بررسی مناطق شهری تبریز از نقطه نظر آثار افزایش تراکم ساختمانی بر عملکرد شبکه معابر شهری نمونه مورد منطقه 4 می باشد. روش تحقیق توصیفی – تحلیلی مبتنی بر منابع کتابخانه ای و مطالعات میدانی است. برای تجزیه و تحلیل، پردازش و نقشه های موردنیاز با توجه به اهداف مندرج در رساله استفاده شده است. همچنین داده ها ار روش فازی و مقایسه متعامد در نرم افزار ادریسی استفاده شده است.

نتایج حاصل از تحلیل مقایسه متعامد در نرم افزار ادریسی حاکی از آن است که بیشترین تغییرات در ساختمانهای تک واحدی بوده است که به ساختمان های چهار و پنج طبقه تبدیل شده اند. سلسله مراتب شبکه معابر در منطقه بخاطر اینکه 43 درصد بافت فرسوده شهر تبریز در منطقه 4 می باشد اکثر معابر دارای 8 متر می باشند. همچنین نتایج محصوریت شبکه معابر نشان می دهد که 0.6 درصد کارآمدی خیلی کم، 12.49 درصد کارآمدی کم، 0.4 کارآمدی متوسط، 0.41 درصد ناکارآمدی زیاد و 85.65 درصد ناکارآمدی خیلی زیاد حاصل شده است. غالب شبکه معابر در منطقه مورد مطالعه با درجه ناکارآمدی خیلی زیاد 85.86 درصد حاصل شده که نشان از ناکارآمدی شبکه معابر می باشد. سلسله مراتب شبکه معابر و تراکم ساختمانی موجود در منطقه براساس استانداردها طراحی نشده و اغلب باعث افزایش مسائل و مشکلات منطقه در وقوع بحران ها می شود.

واژگان کلیدی : تراکم ساختمانی – شبکه معابر – پایداری شهری – شهر تبریز


بهبودیان مالی