منوی اصلی
 
 
 
تاریخ : يکشنبه 26 شهريور 1396     |     کد : 781

بررسی تاثیرات کلانشهر تبریز در کاربری و مالکیت اراضی روستا- شهرهای حوزه نفوذ آن (نمونه موردی: باسمنج)

بررسی تاثیرات کلانشهر تبریز در کاربری و مالکیت اراضی روستا- شهرهای حوزه نفوذ آن (نمونه موردی: باسمنج)

كلانشهرها به جهت برخورداري از افزایش جمعيت و نيز تاثيرات متقابل فضايي و روابط عملكردي، همواره دگرگوني‌ها و تغييرات عمده‌ای را بر نواحي پيراموني خود تحميل مي‌كنند. تخریب زمین‌های زراعی، نابودی فضای سبز، گسترش حاشیه‌نشینی و بالاخص تغییر کاربری اراضی حومه و روستاهای حوزه نفوذ و نیز تغییرات ساختار جمعیتی(مهاجرت روستا- شهری، تخلیه جمعیتی روستاها و...) و تغییرات ساختار کارکردی و اقتصادی(متزلزل شدن اساس و بنیاد تولید کشاورزی و گسترش فعالیت‌های حاشیه ای و غیرتولیدی و...) از جمله ی آنهاست. در این پژوهش روش مطالعه مبتنی بر مطالعه میدانی(مشاهده مستقیم، تکمیل پرسشنامه) می باشد.

جهت بررسی و بیان روابط موجود بین متغیرهای تحقیق "روش توصیفی- تحلیلی" و برای بررسی آثار پیشین و تغییرات و تحولات صورت گرفته از روش "اسنادی" استفاده شده است. و با توجه به اهداف و فرضیه¬های مطرح شده در این پژوهش، پرسشنامه¬ در 4 بخش مختلف با استفاده از آلفای کرونباخ، مورد بررسی قرار گرفت. و در تعیین حجم نمونه از روش نمونه¬گیری کوکران استفاده شده است. که عدد به دست آمده برای این آزمون در شهر باسمنج برابر 82/0 بوده است، سپس داده‌های استخراج شده از پرسشنامه برای آنالیز وارد نرم افزار SPSS شد.

با بررسی تاثیرات کلانشهر تبریز در کاربری و مالکیت اراضی روستا- شهرهای حوزه نفوذ آن میتوان چنین نتیجه گرفت که در کل، تاثیرات متقابل فضایی و روابط عملکردی کلانشهر تبریز به مرور منجر به تغییرات کاربری اراضی باسمنج گردیده این ارتباط متقابل، تاثیرات قابل توجه مثبت و یا منفی متعددی در ابعاد اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و حتی کالبدی داشته است. با استفاده از بررسی‌ها و تحلیل‌های انجام شده و با به کارگیری آزمون‌های آماری مختلف برای پاسخگویی به سوالات این پژوهش، به این نتیجه رسیدیم که بین فرضیه‌های ارائه شده رابطه معنی‌داری وجود دارد و مورد تایید قرار می‌گیرند.

کلید واژه: كاربري اراضي، روستا- شهر، مالکیت زمین، باسمنج، کلانشهر.


بهبودیان مالی