منوی اصلی
 
 
 
تاریخ : چهارشنبه 22 شهريور 1396     |     کد : 780

مکان‌یابی ایستگاههای آتش‌نشانی در محیط سیستم اطلاعات جغرافیایی بر مبنای مدل ANP (مطالعه موردی: شهر تبریز)

مکان‌یابی ایستگاههای آتش‌نشانی در محیط سیستم اطلاعات جغرافیایی بر مبنای مدل ANP (مطالعه موردی: شهر تبریز)

کاربری‌های امدادی با توجه به فعالیت‌های که بر عهده دارند، نسبت به سایر خدمات شهری از اهمیت ویژه ای برخوردار می‌باشند. یکی از مهم‌ترین خدمات امدادی، امداد توسط عوامل آتش‌نشانی می‌باشد. خدمت رسانی به موقع ایستگاه‌های آتش‌نشانی بیش از هر چیز مستلزم استقرار آنها در مکان‌های مناسب می‌باشد که بتوانند در اسرع وقت و بدون مواجه شدن با موانع و محدودیت‌های شهری و با ایجاد کمترین آثار منفی بر زندگی ساکنان شهر از یک سوی و همچنین اطمینان از کارآیی این ایستگاه‌ها در تقابل با کل سیستم شهر از سوی دیگر است. در حال حاضر با توجه به جمعیت و وسعت فعلی کلان شهر تبریز، ایستگاه‌های موجود که در حال خدمت رسانی در این شهر می‌باشند کافی نبوده و نیازمند احداث ایستگاه‌های جدید در سطح این شهر و حریم آن احساس می‌شود. تحلیل مکانی ایستگاه‌های آتش‌نشانی از نظر دسترسی، تراکم جمعیت، شعاع پوششی، همسایه‌های سازگار و همسایه‌های ناسازگار و... اهمیت دارد. دراین مطالعه به منظورمکان‌یابی مناطق مناسب جهت احداث ایستگاههای آتش‌نشانی از روش تحلیل شبکه (ANP) استفاده شد اطلاعات و داده های پژوهش حاضر از طریق کتابخانه ای و میدانی تهیه شد همچنین از نرم افزارهای Arc Map، Super Decision استفاده شد. با توجه به بررسی منابع و استفاده از نظر کارشناسان صاحبنظر، معیارها و زیر معیارها انتخاب و وزن دهی شدند سپس لایه‌های مربوطه در محیط نرم افزار ARCMAP تهیه و پس از تحلیل لایه‌ها و وزن دهی نقشه مناطق مناسب جهت احداث ایستگاه‌های آتش‌نشانی بدست آمد. نتایج تحقیق نشان داد مکان ایستگاه¬های فعلی تقریبا مناسب بوده ولی با توجه به معیارهای در نظر گرفته شده در تحقیق و شعاع عملکرد ایستگاه های موجود، مناطقی جهت احداث ایستگاه های جدید پیشنهاد شد.

کلمات کلیدی: ایستگاه آتش نشانی، مکان یابی، شهر تبریز، تحلیل شبکه(ANP)، GIS


بهبودیان مالی