منوی اصلی
 
 
 
تاریخ : يکشنبه 19 شهريور 1396     |     کد : 778

معیارهای بلند مرتبه‌سازی بر اساس ضوابط شهرسازی (مطالعه موردی: شهر تبریز)

معیارهای بلند مرتبه‌سازی بر اساس ضوابط شهرسازی (مطالعه موردی: شهر تبریز)

برای مسکن در کلانشهر تبریز و نابسامانی در بازار مسکن و زمین شهری موجب افزایش کمی ساختمانها شده است ولی از لحاظ کیفی توجهی نشده است که این امر منجر به عدم رعایت معیارهای بلند مرتبه سازیدر شهرها شده است. پژوهش حاضر سعی در تحلیل و بررسی معیارهای بلند مرتبه سازی بر اساس ضوابط شهرسازی دارد. به منظور ارزیابی معیارهای بلند مرتبه سازی در سه مجتمع مورد مطالعه از شاخصهای ۱. عملكردي ۲. هويتي ۳. زيباشناسانه استفاده شده است. در پایانکار نقاط ضعف و قوت زندگی در بلند مرتبه ها بر اساس سه شاخص ذکر شده بدست آمده و با توجه به آنها راهکارهای مناسب برای اجرای ساختمانهای بلند مرتبه بر اساس استانداردها و ضوابط شهرسازی ارائه داده شده است. در این پژوهش روش و ابزار گردآوری اطلاعات از دو بخش کتابخانه ای شامل متن خوانی، فیش برداری و بخش میدانی شامل پرسشنامه، مصاحبه و مشاهده می باشد. همچنینداده های این تحقیق توسط پرسشنامه جمع آوری شده و تحلیل آماری از طریق نرم افزار spss ودستور computفرضیات ارزیابی شدند و نتایج استخراج شده از تحقیق نشان از آن دارد که مردم در حوزه بلند مرتبه سازی خیلی علاقه به رعایت ضوابط و اصول بلند مرتبه سازی ندارند لذا در سه بعد مورد بررسی کاملا شرایط موجود را مورد پسند و توجه قرار می دهند ولی با توجه به بازدیدهای میدانی و نظرات کارشناسان متوجه عدم رعایت ضوابط و اصول بلند مرتبه سازی می شویم.

کلیدواژه‌ها: شهر تبریز - بلند مرتبه‌سازی - عملكرد - هويت - زيباشناسی


بهبودیان مالی