منوی اصلی
 
 
 
تاریخ : يکشنبه 19 شهريور 1396     |     کد : 777

شناسایی و رتبه‌بندی عوامل مؤثر بر بهبود کیفیت خدمات شهرداری کلان‌شهر تبریز [استان آذربایجان شرقی]

شناسایی و رتبه‌بندی عوامل مؤثر بر بهبود کیفیت خدمات شهرداری کلان‌شهر تبریز [استان آذربایجان شرقی]

هدف پژوهش حاضر «شناسایی و رتبه‌بندی عوامل مؤثر بر بهبود کیفیت خدمات شهرداری کلان‌شهر تبریز» می‌باشد. جامعه آماری تحقیق را کلیه شهروندان مناطق شهرداری کلان‌شهر تبریز تشکیل می‌دهند. حجم نمونه آماری نیز بر اساس فرمول کوکران 204 نفر محاسبه‌شده است. ابزار گردآوری تحقیق دو نوع پرسشنامه محقق ساخته می‌باشد که اولی برای شناسایی عوامل مؤثر بر کیفیت خدمات شهرداری کلان‌شهر تبریز طراحی و تدوین‌شده است؛ پرسشنامه دوم نیز بر اساس عوامل شناسایی‌شده در مرحله اول تحقیق طراحی‌شده است. روایی و پایایی پرسشنامه اول به ترتیب با استفاده از روایی محتوایی و ضریب آلفای کرونباخ مشخص‌شده است. از آنجائی که پرسشنامه دوم نیز از روی عوامل شناسایی‌شده تدوین‌شده است نیازی به بررسی روایی ندارد؛ پایایی آن نیز از نرخ ناسازگاری مشخص‌شده است. جهت شناسایی عوامل مؤثر بر بهبود کیفیت خدمات شهرداری از تحلیل عاملی اکتشافی بهره‌گیری به‌عمل‌آمده است. برای رتبه‌بندی نیز از تکنیک AHP استفاده‌شده است نتایج تحقیق بر مبنای تحلیل داده‌های به‌دست‌آمده از شهروندان را در شش گروه دسته‌بندی‌شده است که به ترتیب عوامل توسعه مدیریت و هوشمند سازی، مالی و اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی، خدمات شهری و محیط‌زیست، عمران و شهرسازی ، حمل‌ونقل و ترافیک در رتبه‌های اول تا ششم قرار دارند.

 واژه‌های كليدي: کیفیت، بهبود کیفیت، بهبود کیفیت خدمات، شهرداری تبریز


بهبودیان مالی