منوی اصلی
 
تاریخ : چهارشنبه 17 آذر 1389     |     کد : 71

تحلیل الگوهای فضایی حواشی شهری- تبریز

تحلیل الگوهای فضایی حواشی شهری- تبریز

چکیده:
حاشیه شهر، در کشورهای جهان سومی نظیر ایران، پیشانی فرایند چنگ اندازی شهر به زمین های اطراف میباشد. تغییرات سریع کاربری اراضی در این سیستم گذار و نیمه شهری، اغلب محققان امور شهری را دچار سردرگمی می نماید. حاشیه شهر، منطقه ای در حال گذار و نیمه شهری است که کاربری های ضد و نقیضی در مجاورت هم مکانیابی شده اند. متأسفانه، در جهت انطباق با چنین توسعه سریع منطقه گذار، بسیاری از مسائل شهری نظیر عدم تعادل کاربریها، کمبود خدمات و تأسیسات زیربنایی، ساخت و سازهای غیرمجاز و مسائل زیست محیطی نیز پدید می آید. لذا ازاین نظر حاشیه شهر را می توان مناطق مسئله دار نامید. هدف از این مطالعه، درک عوامل موثر در روند توسعه مناطق حاشیه شهری تبریز میباشد. در این رساله، منظور از حواشی شهری بخشهایی از شهر تبریز میباشند که در حد فاصل بین محدوده سال 1348و 1386 قرار گرفته اند. بدین ترتیب بعد کالبدی مفاهیم توسعه شهری و تبدیل کاربری ها، مدنظر این رساله میباشند. این محدوده با استفاده از طرح جامع اول شهر و آخرین تصویر ماهواره ای شهر تبریز و نقشه کاربری اراضی طرح تفصیلی تبریز ترسیم گردیده است. روش تحقیق در این مقاله روش ترکیبی متکی بر روشهای تاریخی، توصیفی، همبستگی، علٌی – تطبیقی میباشد، لذا از هر دو متدولوژی اسنادی و میدانی استفاده شده است. عوامل مؤثر بر توسعه هر کدام از کاربری های اراضی موجود در حواشی شهر تبریز بر اساس ادبیات موضوعی، مشاهدات و مطالعات میدانی و نیز مصاحبه با مقامات و برنامه ریزان محلی، با استفاده از مدلDPSIR مورد شناسایی قرار گرفته و با استفاده از مدل کمٌی کلو –اس به پیش بینی الگوهای آتی کاربری اراضی در قالب2 سناریوی تغییرات آهسته و زیاد پرداخته شده است.


روابط عمومی
نوشته شده در   چهارشنبه 17 آذر 1389  ساعت  08:16   توسط   روابط عمومی " بهبودیان    تعداد بازدید  2365
ویرایش شده در *** ساعت -- توسط
PDF چاپ بازگشت
نظرات شما :