منوی اصلی
 
تاریخ : چهارشنبه 31 فروردين 1390     |     کد : 122

نقش مشارکت مردم در مدیریت مطلوب شهری

نقش مشارکت مردم در مدیریت مطلوب شهری

چکیده:
  لزوم تقویت شاخص ها مشارکت شهروندی در جهت دستیابی به توسعه پایدار، نیازمند بسترسازی زمینه حضور مردم در عرصه عمومی است. ازآنجائی که شهر به عنوان یک سیستم درنظر گرفته شده و مشارکت مردمی به عنوان جزئی از سیستم است و یکی از عوامل تأثیرگذار در سیستم می باشد، در این تحقیق از دیدگاه سیستمی به بررسی مشارکت مردم پرداخته شده است. نظام مشارکت جویانه احترام به بستر موجود را به عنوان روشی انسانی و دموکراتیک می شناسد. و نقش دولت را برای رسیدن به تعادل میان توسعه و کنترل و تعیین حدود مداخله لازم می داند. در این تحقیق برآنیم تا با استفاده از روش توصیفی و تحلیلی و آماری – استنباطی، موانع و تنگناهای ذهنی و عینی موجود بر سر راه مشارکت شهروندان در مدیریت شهری، و راهکارهای مؤثر در افزایش مشارکت مردمی در مدیریت مطلوب و نوین شهری را بیان نماییم. رابطه بین دیدگاه مردم و مدیران و مشارکت مردم و ویژگی های کمی و کیفی تأثیرگذار در مشارکت مردم با استفاده از روش پرسشنامه و برآورد رابطه بین این ویزگی ها و مشارکت مردم شناسایی شده است. و همچنین جهت انجام این مطالعه پروژه های مشارکتی شهرداری تبریز با مردم در طی سالهای 1386 و1387 بر حسب ارزش مالی پروژه و تعداد آن مقایسه شده و این نتیجه بدست آمده است که در پروژه هایی که مردم در آن مشارکت داده شده اند مقدار سود شهرداری بسیار بیشتر از آن مقدار پیش بینی شده بودجه شهرداری بوده است؛ با استناد به گزارشهای بدست آمده در سال 86 بودجه مشارکتی بدست آمده از پروژه ها، 4 برابر بودجه پیش بینی شده شهرداری می باشد. لذا موفقیت پروژه های مشارکتی در شهرداری تبریز مبین این مطلب است که شهرداری با مشارکت شهروندان در اداره امور شهر می تواند به موفقیت شایانی در اداره امور شهر و تسهیل کار خود بدست آورد.


روابط عمومی
نوشته شده در   چهارشنبه 31 فروردين 1390  ساعت  11:15   توسط   روابط عمومی " بهبودیان    تعداد بازدید  6591
ویرایش شده در *** ساعت -- توسط
PDF چاپ بازگشت
نظرات شما :